Hoofdpagina

De OrnaWiki
Aller à : navigation, rechercher

OrnaWiki is ontworpen als aanvulling op de Ornamenta Sacra website. In de vertrouwde vorm van een Wiki, vindt u nuttige bronnen om uw kennis van liturgische voorwerpen te verdiepen.

De site heeft verschillende secties:

  • Een thesaurus van liturgische voorwerpen. Dit komt overeen met de structurering van de termen in de Balat-databank van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium.
  • Een bibliografie.
  • Transcripties van oude bronnen die liturgische voorwerpen bespreken of beschrijven.
  • Topstukken: liturgische voorwerpen die worden belicht vanwege hun geschiedenis, hun esthetische kwaliteiten of hun typologische representativiteit.
  • Lijsten van kunstenaars, gerangschikt naar beroep.


Het doel van dit collectieve project met onderzoekers uit diverse instellingen (KIK, UCLouvain, KULeuven) was om een iconologische en antropologische studie uit te voeren van het laatmiddeleeuwse en vroegmoderne liturgische erfgoed van de Zuidelijke Nederlanden (1400-1700), in die periode gekend als ornamenta sacra. Het richtte zich op verschillende soorten objecten – vervaardigd van een veelheid aan materialen en technieken (zoals kelken, monstransen, wierookvaten, kazuifels…) – die fundamenteel zijn voor de ritus en een centrale plaats bekleden in de religieuze kunst uit het verleden. We hebben de herkomst, de aard (materieel, technisch, stilistisch, iconografisch…) en de evolutie van deze productie onderzocht en om een beter begrip te krijgen van zijn religieuze, sociale en artistieke belang in een tijd die werd gekenmerkt door diepgaande liturgische transformaties en religieuze conflicten en hervormingen.

Vanuit dit opzicht was de focus op de Zuidelijke Nederlanden zeer toepasselijk. Hun ligging in een religieus en cultureel grensgebied heeft hen tot een interessante waarnemingspost gemaakt voor het ontcijferen van de veranderende relatie tussen kunst en liturgie. Dit spatiotemporele kader stelde ons in staat om te achterhalen in welke mate de veranderende normen (vooral na het [Concilie van Trente] en de daaropvolgende Romanisering van de liturgie), maar ook het politicoreligieuze tumult (zoals de Beeldenstorm van 1566), hun stempel hebben gedrukt op de liturgische praktijken.


Online bronnen voor onderzoeks-, sourcing en valorisatiestrategieën

Het hoofddoel van dit project is om de aandacht te vestigen op dit bedreigde of verwaarloosde cultureel erfgoed door nieuwe online bronnen te ontwikkelen op de website van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK). Die zullen zowel dienen ter ondersteuning van het onderzoek van het team, als een efficiënt instrument vormen voor een ruimere nationale of internationale gemeenschap die begaan is met het begrip, het behoud en de valorisatie van deze objecten die doorgaans simpelweg worden geklasseerd als decoratieve kunsten. Het project zal bijdragen aan de promotie en kennis van dit rijke erfgoed, zal leiden tot een verbetering van het digitale databeheer en helpen bij het valoriseren van ons federaal fotografisch erfgoed.


Ornamenta en decorum

In de lijn van enkele nieuwe trends in het kunsthistorisch onderzoek naar de relaties tussen kunst en religie zouden we de complexe en veranderlijke status, functies en aanwending van deze objecten onder de loep willen nemen. Aangezien ze zijn bestemd als hulpmiddel bij de liturgie, zijn ze nauw gebonden aan een rituele context. We moeten dus hun performatieve kracht onderzoeken, die sterk gebonden is aan hun esthetische dimensie. Deze liturgische objecten zijn immers niet alleen doeltreffend omwille van hun beoogde functie, maar ook omwille van hun materiële, symbolische en artistieke waarden. Hoewel deze twee centrale dimensies – het esthetische en het functionele – traditioneel werden beschouwd als antithesen, moeten hun intrinsieke interacties worden herbekeken met een speciale focus op de kwestie van het decorum, te weten de geschiktheid van de vorm voor de functie.


Zintuigen en ervaring

Deze benadering van de rol van ornamenten in hun relatie tot de esthetische waarde en liturgische functies van de bestudeerde objecten leidt tot een overdenking van de interacties tussen roering en ontroering. We zullen putten uit recente studies van de geschiedenis van de zintuigen en van het zintuiglijke om een nieuw licht te werpen op de synesthetische ervaring die teweeg wordt gebracht door de ornamenta sacra. Een deel van de studie zal dus focussen op hun verschillende functies in de ervaring van het sensorium: zien, horen, voelen, ruiken en proeven. We zullen aantonen hoe de verschillende media doorheen deze zintuigen efficiënt zijn verstrengeld met het publiek en het rituele.